ms1.org.ua
homemapmail
Меню Пошук по сайту
Опитування
??? ???????? ?? ?????? ???????
???????????
??????
?????????? (??????????)
????????? (?????????)
????????
????????
?????????
?????????
?????????
???????
??????
?????
????????
?????????
???????
?????????
????? (?????????)
??????????
?????
???? ????????
RSS стрічки Рекомендуємо
????????-?????? ?????????????-??????????? ???????????? ???????????? ???????? ? ?
??????????? ????? ?????????? ?????? ?????? - testportal.gov.ua
Контакти
13033
Житомирська область,
Романівський район,
смт Миропіль,
вул. Леніна, 45
тел. 9-52-82.
e-mail: mirscl@ukr.net
Погода на тиждень
rp5.ua, Погода в Мирополі
Погода в Мирополі
Статистика
ms1.org.uams1.org.ua
ms1.org.ua

План роботи колективу школи над проблемною темою

Формування життєвої компетенції в проектній діяльності
1 етап — підготовчий (2012 - 2013 н.р.)
(діагностичний, теоретичне обґрунтування методичної проблеми)
Форма роботи Зміст роботи Мета роботи Термін; від­повідальний
1 Анкетування педагогічного та учнівського колективів   Виявлення проблем і зон­дування розуміння пробле­ми. Підготовка до складан­ня плану реалізації теми Вересень (Заст. директо­ра, психолог)
2 Засідання творчої групи (директор, заступники дирек­тора, психологи, керівники МО) Обробка даних анкету­вання. Виявлення рівня обізнаності педагогіч­ного колективу Виявлення питань для вив­чення, виокремлення до­свіду з цієї теми Вересень (Директор, заст. директора )
3 Консультація з членами м етодичної ради Планування та визна­чення перспектив робо­ти з проблемної теми Складання програми дослідної роботи Вересень (Заст. директо­ра)
4 Розробка програми дослідної експеримен­тальної роботи Розробка програми, визначення її методологічних засад, вироблення методичного забезпе­чення з метою теоре­тичного обґрунтування та практичної реалізації проблемної теми Створення банку науково-мето­дичного забезпечення Жовтень — лис­топад (заст. ди­ректора)
5 Розробка програм психо-лого-педагогічної діагнос­тики вчительського та уч­нівського колективів, а також батьківської громад­ськості. Попередня діагнос­тика Виявлення рівня обізна­ності, проблем, шляхів реалізації Визначення шляхів діяль­ності школи за проблем­ною темою (створення банку психолога-педаго­гічних діагностик, плану­вання шляхів реалізації проблемної теми) Жовтень — лис­топад
6 Складання плану роботи школи над проблемною темою Визначення напря­мів роботи, розподіл обов'язків, етап взає­модії учасників навчаль­но-виховного процесу Забезпечити послідовність вирішення завдань взає­модії всіх учасників нав­чально-виховного процесу Листопад (Директор, заст. директо­ра, кер. м/о)
7 Засідання педагогічної ради «Шляхи розвитку життє­вої компетентності в умовах гімназії » Затвердження програ­ми роботи над пробле­мою Ознайомлення всього ко­лективу, обговорення, за­твердження програми дослідної роботи з проблемної теми Листопад (Директор НВК,)
8 Теоретичний психолого-пе-дагогічний семінар «Жит­тєва компетентність — по­тенціал сучасної педагогіки і психології» Ознайомлення з проб­лемою Ознайомлення педагогіч­ного колективу з теорією даного питання. Складан­ня планів самоосвіти 4 рази на рік (Заст. директо­ра, пси­холог)
9 Практичний семінар «Про­ектна технологія: суть, досвід використання, перспектива» Створення умов для формування, вивчення та поширення передо­вого педагогічного дос­віду (ППД) Опанування педагогічним колективом відповідних компетентностей 4 рази на рік (Заст. директо­ра з НМР, керів­ники творчих груп)
10 Конференція «Життєва ком­петенція як феномен» Формування ППД з проблеми Підвищення рівня про­фесійної майстерності вчителів Квітень
11 Організація роботи твор­чих груп «Телекомунікаційна проектна діяльність в умовах гімназії », «Формування валеоло-гічної компетентності», «Формування професійної компетенції вчителя шляхом створення інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу» Вивчення та апробація сучасних особистісно зорієнтованих техноло­гій навчання та вихо­вання. Розробка реко­мендацій для вчителів, програм, планів, струк­тур Розробка програ­ми «Здоров'я». Розробка структури шкіль­ного самоврядування Протягом нав­чального року (Керівники твор­чих груп, заст. директора з ВР)
12 Відкриті уроки за методом проектів Уроки вчителів-мето-дистів, старших учи­телів за проектною тех­нологією Виявити ППД з проблеми з метою показу зразка тим, хто не визначився в роботі з проблемною темою Протягом нав­чального року (Методична рада школи)
13 Батьківські збори «Кроки до життєвого успіху» Провести батьківський лекторій з теми Створення комплексної системи формування жит­тєвої компетентності ви­пускника школи Січень (Заст. директо­ра з ВР)
14 Засідання педагогічної ради «Проектування профіль­ної компетентності як засіб самореалізації в соціально значущій діяльності» Визначити шляхи вдосконалення про­фільного навчання Створення компетентнісно зорієнтованої моделі ви­пускника профільного кла­су, коледжу Січень (Директор, заст. директора з НВР)
15 Засідання методичної ради «Створення системи роботи педколективу над проблем­ною темою» Визначити шляхи реалі­зації проблемної теми через усі підсистеми навчально-виховного процесу Створення таблиці «Сис­тема роботи над науково-методичною темою» Вересень (Заст. директо­ра з НМР)
16 Засідання предметних ка­федр «Шляхи активізації методичної діяльності педагогів», «Технології фор­мування життєвої компетент­ності» Вивчення інноваційних технологій, створен­ня банків особистісно зорієнтованих техно­логій, навчально-мето­дичного забезпечення викладання предметів Створення навчально-ме­тодичного комплексу з ме­тою підвищення ефектив­ності навчально-виховного процесу та методичного забезпечення проблемної теми Листопад, бере­зень (Керівники м/о)

© 2009-2011 Миропільська гімназія
Valid: XHTML | CSS
admin